Khóa đào tạo Công viên Công nghiệp Sinh thái (EIP) của UNIDO được thiết kế để tạo ra một sự hiểu biết chung về công viên công nghiệp sinh thái, điều này phù hợp với Khuôn khổ Quốc tế cho Công viên Công nghiệp Sinh thái do UNIDO, GIZ và Ngân hàng Thế giới phát triển. Khi tham gia khóa học này, người học sẽ hiểu về các tài nguyên và công cụ chính có sẵn để hỗ trợ việc xác định, phát triển và triển khai các phương pháp EIP trong các công viên công nghiệp, nhằm hiểu rõ về cơ hội, thách thức và yếu tố thành công để tích hợp Công viên Công nghiệp Sinh thái vào quốc gia của họ.

Khóa học trực tuyến bao gồm bảy mô-đun với bài tập tương tác, quyền truy cập vào tài liệu đọc thêm và bộ công cụ EIP, đó là một bộ công cụ linh hoạt và tùy chỉnh hỗ trợ các chuyên gia trong việc xây dựng các dự án và sáng kiến EIP.

Các Mô-đun Đào tạo:

  1. Giới thiệu về Công viên Công nghiệp Sinh thái
  2. Đánh giá Cơ hội Công viên Công nghiệp Sinh thái
  3. Quản lý Công viên Công nghiệp Sinh thái
  4. Sản xuất sạch và Tiết kiệm Năng lượng (RECP)
  5. Tương hỗ Công nghiệp
  6. Kế hoạch Khái niệm Công viên Công nghiệp Sinh thái
  7. Triển khai Cơ hội Công viên Công nghiệp Sinh thái

 

Sau khi hoàn thành thành công, người học sẽ nhận được một chứng chỉ.